LMS REZIDENCE

Biedrība „Latvijas Mākslinieku savienība” (LMS) apvieno māksliniekus un mākslas zinātniekus Latvijā un pasaulē. LMS kā organizācija dibināta 1941. gadā, biedrības statusu ieguvusi 2005. gadā.

LMS ir lielākā radošā profesionālā organizācija Latvijā, kas apvieno 860 vizuālās mākslas jomu pārstāvošus biedrus. Organizācija veicina mākslas attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā, koordinē lokālos mākslas projektus un aktīvi iesaistās starptautiska mēroga mākslas norisēs. 

Rezidences laiks: 01.07.2018. – 30.09.2018.

Rezidences vieta:
LMS muzeja radošā filiāle Zvārtavas pils
Apes novads, Gaujienas pagasts (apmēram 150 km no Rīgas)

Ilgums: 1 - vairāki mēneši

Dalībnieki: Profesionāli mākslinieki, mākslas augstskolu studenti u.c. mākslas interesenti - vizuālās mākslas u.c. radošo jomu pārstāvji

Mērķa grupa: starptautiska

Rīkotājs:
Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība”
Igors Dobičins, valdes priekšsēdētājs
Adrese: 11.novembra krastmala 35, Rīga, LV-1050
Tel.: +371 26628302
E-pasts: dobicins@inbox.lv


RESIDENCIES

The Artists' Union of Latvia brings together artists and art scholars in Latvia and in the world. As an organization The Artists' Union of Latvia was founded in 1941 and in 2005 acquired the status of association.

The Artists' Union of Latvia is the most creative professional organization in Latvia, which brings together 860 members in the field of visual art. The organization promotes the development of art and cultural preservation in Latvia, coordinates the local art projects and is actively involved in the international art events.

Date: 01.07.2018. – 30.09.2018.

Location:
Zvartava castle
Gaujiena County, Ape Region, approximately 150 km from Riga

Duration: 1 month - several months

Participants: Professional artists, students from art schools and all enthusiasts from Visual Arts and other creative sector representatives

Target group: International, National

Organiser:  
The Artists’ Union of Latvia (Latvijas Mākslinieku savienība)
Igors Dobičins, president
Address: 11. Novembra krastmala 35, Riga; LV-1050
Phone: +371 26628302
E-mail: dobicins@inbox.lv