LMS muzeja ekspozīcijas

Zvār­ta­vas pi­lī ir Lat­vi­jā lie­lā­kā por­ce­lā­na vā­žu ko­lek­ci­ja, kas uz vie­tas ta­pu­si un ap­glez­no­ta. Porcelāna kolekcija Zvārtavas pilī ir izvietota divās telpās. Pirmā porcelāna istaba Zvārtavas pilī tika iekārtota bijušajos Baroneses apartamentos un tajā ir eksponēta ievērojamāko Latvijas mākslinieku apgleznoto porcelāna vāžu kolekcija. Otrā Porcelāna istaba tika iekārtota bijušajos Barona apartamentos un tajā izvietota Starptautisko porcelāna apgleznošanas simpoziju apgleznoto vāžu kolekcija. 

Avangardiskā, mākslinieciski brīvā un mūsdienīgā pieeja porcelāna apgleznošanā krasi atšķiras no industriālā porcelāna masu produkcijas, vēsturisko porcelāna stilu atražošanas un hobiju mākslas naivajām kompozīcijām. Zvārtavas mūsdienu porcelāna apgleznojumu kolekcijai nav analogu citur pasaulē. Tā ir unikāla parādība Ziemeļlatvijas kultūrvidē, Latvijā un mākslā.

Mūsdienu porcelāna kolekcija Zvārtavā ir atvērta turpmākajiem papildinājumiem no nākamajiem simpozijiem. Kolekcijas eksperimentālais raksturs, tradīciju robežu pārkāpšana un radošā novitāte ir tās īpašības, kas padara Zvārtavas kolekciju par unikālu parādību ne tikai reģionā, bet arī Latvijā un, vērtējot Zvārtavas starptautisko simpoziju popularitāti un norisi, arī pasaulē.

Kā spil­gti ak­cen­ti pils priekš­tel­pu un arī lie­lo zā­li ro­tā go­be­lē­ni, Mai­jas Ta­ba­kas glez­nas un ak­mens skul­ptū­ras no LMS muzeja kolekcijas. Lie­la­jā zā­lē uz sie­nām, ko sedz audek­li, vēl sa­gla­bā­ju­šies glez­no­ju­mi no pa­gā­ju­šā gad­sim­ta 30. ga­diem, kad te saim­nie­ko­ja aiz­sar­gi, – arājs ar zir­gu, tau­tu­mei­ta. Zā­li ko­šā­ku da­ra arī jaun­o kok­tēl­nie­ku da­ri­nā­tie krēs­li, bet gal­du sa­vu­laik pa­ga­ta­vo­jis paš­rei­zē­jais Lat­vi­jas Māk­sli­nie­ku sa­vie­nī­bas (LMS) pre­zi­dents Igors Do­bi­čins, kurš vēl šo­gad iz­tei­cis prie­ku par iz­tu­rī­go mē­be­li, pie ku­ras ēsts un dzerts un rei­zēm uz tās arī uz­de­jots. Zā­lē ir arī kla­vie­res, un par la­bo akus­ti­ku prie­cā­ju­sies Ie­va Aku­ra­te­re, kas ar mam­mu te at­pū­tu­šās mie­rā un klu­su­mā.© Visas tiesības aizsargātas

 .